Sociální principy

Naplnění principů sociálního podniku Zelený ostrov

Společensky prospěšný cíl

Společnost se hlásí k sociálnímu podnikání a naplňuje principy sociálního podniku.

Společenský cíl – zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce, máme zakotvený ve společenské smlouvě.

Společenská smlouva je uložena a dostupná na portálu www.justice.cz

Ve sbírce listin společnosti:

ZELENÝ OSTROV s.r.o.

 

Sociální prospěch

- Zelený ostrov zaměstnává více jak 50% zdravotně znevýhodněných osob 

- sociální podnik poskytuje integrační podporu všem zaměstnancům z cílové skupiny

Našimi zaměstnanci jsou i neslyšící pracovnice a tak úzce spolupracujeme s Tichým světem o.p.s., organizací, která poskytuje neslyšícím všestrannou podporu. V našem případě využíváme především služby pracovních konzultantů a společně se snažíme o integraci neslyšících zaměstnanců do pracovního procesu i běžného života.

- Na pravidelných poradách jsou zaměstnanci informováni o chodu podniku, o všech novinkách a během těchto sezení se i aktivně zapojují se svými nápady a postřehy do optimalizace běhu podniku.

Zelený ostrov je uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce a je poskytovatelem náhradního plnění

Ekonomický prospěch

- alespoň 51% případného zisku reinvestováno a je použito přednostně pro rozvoj sociálního podniku nebo pro naplnění společensky prospěšných cílů 

- manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi

- tržby z prodeje služeb tvoří alespoň 30%z celkových výnosů sociálního podniku

Environmentální prospěch

- podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání - v provozovně Zelený ostrov jsou naše zaměstnankyně vedeny k tomu, že cíleně třídíme odpad.

Jako zakázku pravidelně šijeme ekologické pytlíky na potraviny – na chléb, pečivo, ovoce

Místní prospěch

- podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby 

- podnik přednostně využívá místní zdroje 

Našimi zákazníky jsou obyvatelé mikroregion Dolní Berounka a  Zbraslavi a okolí. Dále našich služeb využívají místní organizace. 

všechny naše zaměstnankyně mají své bydliště na území Praha západ a Prahy .

- podnik komunikuje a spoluprcuje s místními aktéry

V prádelně jsme zrealizovali společně s Tichým světem workshop o práci neslyšících, určený pro veřejnost a zástupce sociálního odboru.

Jako ukázkový sociální podnik nás vybralo MPSV a tak jsme hostili dvě zahraniční delegace z úřadů a ministerstev, které se v jejich zemích věnují sociálnímu podnikání.

Sociální podnik Zelený ostrov jsme prezentovali na konferenci neslyšících na Staroměstské radnici, jako příkladného zaměstnavatele osob s poruchami sluchu.